لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست و سوم خرداد پذیرش مقاله آقای دکتر یوسف یوسفی سرپرست دانشگاه پیام نور خواف در مجله پژوهش فیزیک ایران

 

 

مقاله آقای دکتر یوسف یوسفی سرپرست دانشگاه پیام نور خواف باعنوان (( بررسی تحلیلی پدیده تونل زنی اسپین با درنظرگرفتن برانگیختگیهاي چهارقطبی درآهنرباي تک ملکولیFe8 )) در مجله پژوهش فیزیک ایران به صورت" مقاله کامل پژوهشی “پذیرفته شده و در این مجله به چاپ خواهد رسید.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها