لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ سوم دي پذیرش مقاله رئیس دانشگاه پیام نور خواف در نشریه پویش در آموزش علوم پایه

 

 

 

 

مقاله آقای دکتر یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور خواف، با عنوان ((نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر)) جهت انتشار در نشریه پویش در آموزش علوم پایه پذیرفته گردید.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها